Session: 2020-2021

SAUMYA PANDEY

95.6%

KRITIKA MAURYA

95%

SHUBHI PANDEY

95%

AACHAL YADAV

94%

ACHYUT SRIVASTAVA

94%

ARYA SINGH

94%

DEVANSH TRIPATHI

94%

KRITIKA OJHA

94%

SUNDRAM PANDEY

94%

SURYANSH MISHRA

94%

TUSHAR SINGH

94%