Session: 2018-2019

KRITI PATEL

97.4 %

SHREYA SRIVASTAVA

96.2 %

LAIBA FATIMA

96.0 %

KUSHAL UPADHYAYA

94.6 %

SHREYA SRIVASTAVA

94.6%

JIGISHA TIWARI

94.4 %

PRIYA SHUKLA

94.2 %

SHIVANI MISHRA

94.0 %

UTSAV PANDEY

94.0 %

VARSHA RAI

93.8 %

VINAYAK SHUKLA

93.8 %

MANI RASHMI

93.4 %

MARKANDAY SAHU

93.0 %