Session: 2017-2018

AYUSHI SINGH

91.6 %

BHOOMIJA SHARMA

92.0 %

BHRIGU MISHRA

93.4%

GARIMA SHARMA

91.8%

GAURAV SINGH

91.4%

HARSH VERMA

90.4 %

NIDHI KUSHWAHA

90.4%

SHRIJAL KESHARWANI

92.6 %

SOMESHWAR KHARE

90.4 %

UTKARSH KESARWANI

95.6 %

YASHASSVI SUHANE

93.4%