Session: 2017-2018 XII

Session: 2017-2018 XII

ADESH SINGH

91.6 %

ARPITA SINGH CHAUHAN

89.0%

ARYAN GUPTA

93.2 %

DIVYANSHI MISHRA

93.0 %

RIYA SAHU

95.4 %

SAGAR SAHAI SRIVASTAVA

88.0 %

SUMIT KUMAR SINGH

89.2 %

SUSHMITA SINGH

93.8%