Session: 2016-2017 XII

Session: 2016-2017 XII

G N ANANDINI

95.4 %

SHUBHAM SINGH

94.4 %

SATYAM SRIVASTAVA

94.0 %

SHIVANSHI MISHRA

94.0 %

PRERNA SRIVASTAVA

93.8 %

KAUSHIK SHUKLA

92.0 %

PRAKRITI KUSHWAHA

91.4 %

ADITYA JOSHI

90.8 %

PRATEEK CHAND JAIN

90.8 %

KIRTI GUPTA

90.2 %