Toppers Class-X

RISHIRAJ MUKHERJEE
97.6 %

VANSHIKA SRIVASTAVA
96.6 %

SHREYANSHU MISHRA
96.0 %

RAJEEV NAYAN SINGH
95.8 %

SPREHA SEN
95 %

SAUMYA SRIVASTAVA
94.6

YASH RAJ SRIVASTAVA
94.6 %

ATHARV MITTAL
94.4 %

VAIBHAV SRIVASTAVA
94.4 %

AYUSH SINGH
94.4 %

VAIBHAV SINGH
94.2 %

VAISHNAVI MISHRA
94.2 %

DEEKSHA VERMA
93.0 %

ISHAN
92.6 %

ANANYA MITTAL
92.4 %