Toppers Class-X

SAUMYA PANDEY
95.6%

KRITIKA MAURYA
95%

SHUBHI PANDEY
95%

AACHAL YADAV
94%

ACHYUT SRIVASTAVA
94%

ARYA SINGH
94%

DEVANSH TRIPATHI
94%

KRITIKA OJHA
94%

SUNDRAM PANDEY
94%

SURYANSH MISHRA
94%

TUSHAR SINGH
94%