CBSE Toppers - Class XII

ADESH SINGH
91.6

ARPITA SINGH CHAUHAN
89.0

ARYAN GUPTA
93.2

DIVYANSHI MISHRA
93.0

RIYA SAHU
95.4

SAGAR SAHAI SRIVASTAVA
88.0

SUMIT KUMAR SINGH
89.2

SUSHMITA SINGH
93.8