CBSE Toppers - Class X

AYUSHI SINGH
91.6

BHOOMIJA SHARMA
92.0

BHRIGU MISHRA
93.4

GARIMA SHARMA
91.8

GAURAV SINGH
91.4

HARSH VERMA
90.4

NIDHI KUSHWAHA
90.4

SARTHAK VISHWAKARMA
93.4

SHIVANI PRACHETA
91.2

SHRIJAL KESHARWANI
92.6

SOMESHWAR KHARE
90.4

UTKARSH KESARWANI
95.6

YASHASSVI SUHANE
93.4